Pyriet en Kalksteen

🖶

Nummer: 0356
Naam: Pyriet en Kalksteen
Vindplaats: Navajun, Navajun, Spanje
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-3314.html
https://www.mindat.org/min-49174.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
4105PyrietFeS2Grandfathered|Approvedcubic|triclinic