Strontianiet en Chalcopyriet

🖶

Nummer: 0346
Naam: Strontianiet en Chalcopyriet
Vindplaats: Dreislar, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-3805.html
https://www.mindat.org/min-955.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
873ChalcopyrietCuFeS2Grandfathered|Approvedtetragonal|cubic
4714StrontianietSr(CO3)Grandfathered|Approvedorthorhombic