Natroliet , Gyroliet en Calciet

🖶

Nummer: 0342
Naam: Natroliet , Gyroliet en Calciet
Vindplaats: Malad Quarry, Malad, Mumbai District, India
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-2947.html
https://www.mindat.org/min-1785.html
https://www.mindat.org/min-859.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
737CalcietCa(CO3)Grandfathered|Approvedhexagonal
1979GyrolietNaCa16(Si23Al)O60(OH)8·14H2OGrandfathered|Approvedtriclinic
3463NatrolietNa2(Si3Al2)O10·2H2OApprovedorthorhombic|monoclinic