Calciet , Titaniet en Pyriet

🖶

Nummer: 0326
Naam: Calciet , Titaniet en Pyriet
Vindplaats: Naica, Chihuahua, Mexico
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-859.html
https://www.mindat.org/min-3977.html
https://www.mindat.org/min-3314.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
737CalcietCa(CO3)Grandfathered|Approvedhexagonal
4105PyrietFeS2Grandfathered|Approvedcubic|triclinic
4950TitanietCaTi(SiO4)OApprovedmonoclinic