Calciet (Kobaltcalciet)

🖶

Nummer: 0160
Naam: Calciet (Kobaltcalciet)
Vindplaats: Aghbar Mine, Arhbar, Bou Azzer, Marokko
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-1094.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
737CalcietCa(CO3)Grandfathered|Approvedhexagonal